Statut Przedszkola

 

Przedszkole Samorządowe w Gródku

16-040 Gródek

ul. Fabryczna 8

Tel./fax. (0 85) 7 180 133

 

STATUT

 

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO

 

W GRÓDKU

 

Tekst ujednolicony z dnia 1 września 2015 r.

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

1.      Przedszkole Samorządowe w Gródku, zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym. Na wniosek Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców organ prowadzący może nadać imię przedszkola.

2.      Siedziba przedszkola znajduje się w Gródku przy ul. Fabrycznej 8

3.      Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Gródek.

4.      Organem sprawującym nadzór pedagogiczny  sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.

5.      Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu:

Przedszkole Samorządowe w Gródku

16-040 Gródek, ul. Fabryczna 8

tel./fax 085 7 180 133

NIP 966-14-84-198

§ 2

Przedszkole działa na podstawie:

1.      Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst ujednolicony Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze  zm. i rozporządzeń wykonawczych tej Ustawy).

2.        Aktu założycielskiego.

3.       Niniejszego statutu.

§ 3

1.      Przedszkole funkcjonuje cały rok.

2.      Przerwę wakacyjną ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola. Trwa ona 1 miesiąc, w drugim miesiącu przedszkole organizuje dyżur chętnym dzieciom.

3.      Przedszkole jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku. Na wniosek dyrektora organ prowadzący ustala co roku dzienny czas pracy przedszkola oraz czas na realizację podstawy programowej, nie krótszy niż 5 godzin dziennie.

4.      Czas pracy przedszkola może wynosić więcej niż 9 godzin dziennie, w tym 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej przy czym:

1) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się przy niewielkim udziale nauczyciela),

2)co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci ¼ czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze itd.),

3)najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego rodzaju zajęcia dydaktyczne, realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego,

4)pozostały czas  - 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować ( w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne  i inne).

5.      Dni dodatkowo wolne od pracy przedszkola ustala się każdorazowo po konsultacji  z rodzicami (lista chętnych dzieci) pod warunkiem, że liczba zgłoszonych jest większa niż 10.

§ 4

1.      Przedszkole jest  jednostką  budżetową, której działalność jest finansowana przez:

1)    Gminę Gródek,

2)    rodziców w formie opłat za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez Ministra Edukacji Narodowej i zwrotu kosztów surowca przeznaczanego na wyżywienie dzieci.

2.      Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

§ 5

1.      Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

2.      Wysokość opłat za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Gminy Gródek.

3.      Przedszkole zapewnia możliwość odpłatnego korzystania z trzech posiłków dziennie wszystkim uczęszczającym dzieciom i pracownikom przedszkola na zasadzie dobrowolności.

4.       Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor.

5.       Kalkulację stawki żywieniowej sporządza dyrektor z intendentem.

6.      Za dziecko uczęszczające do przedszkola rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek wnosić systematycznie opłatę.

7.      Opłaty za świadczenie udzielane przez przedszkole wnosi się u intendenta w okresach miesięcznych, z góry do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym osoba uprawniona korzystać będzie z przedszkola, w terminach określonych przez intendenta i dyrektora przedszkola.

8.      Opłaty za przedszkole uiszczane powinny być bezpośrednio u intendenta oraz mogą być opłacane przez GOSP zgodnie z decyzją o dofinansowaniu.

9.       Informacja o terminie płatności podawana jest, co miesiąc w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń.

10.   Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, który ustala dyrektor przedszkola na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia   i higieny pracy (odpowiednia ilość dzieci w oddziale) oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

11.    Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii.

12.    Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i formę organizacyjną, określa dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym. Zajęcia finansowane są z budżetu organu prowadzącego.

13.  Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, religii i zajęć rewalidacyjnych, wynosi:

1)        z dziećmi w wieku 3-4 lata ok. 15 min.

2)        z dziećmi w wieku 5-6 lat ok. 30 min.

15.Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

§ 6

1.      Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

2.      Cele i zadania przedszkola

1)wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturowym i przyrodniczym;

2)udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej poprzez diagnozowanie i obserwację rozwoju dziecka, wspomaganie indywidualnego rozwoju, eliminowanie przyczyn i korygowanie deficytów rozwojowych dzieci;

3)sprawowanie opieki, wychowania i nauczania nad dziećmi w atmosferze akceptacji, umożliwiającej im osiągnięcie dojrzałości szkolnej;

4)troska o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków;

5)rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci;

6)przestrzeganie zasad zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991r. nr 120)

7)wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka

 

3.      Wynikające z celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

1)      kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,

2)      kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku,

3)      wspomaganie rozwoju mowy dziecka,

4)      wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,

5)      wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,

6)      wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,

7)      wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem,

8)      wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec,

9)      wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne,

10)  wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych,

11)  pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu   zagrożeń,

12)  wychowanie dla poszanowania roślin,

13)  wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną,

14)  kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,

15)  wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne,

16)  przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym,

17)  przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

3.  Przedszkole realizuje powyższe cele i zadania poprzez:

1)      zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym bezpiecznym         i zdrowym środowisku,

2)      uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, trosce o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,

3)      rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka.

4)      wspomaganie dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju stopnia niepełnosprawności,

5)      stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,

6)      rozwijanie wrażliwości społeczno- moralnej,

7)      podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej poprzez właściwy dobór metod i form pracy oraz organizację religii,

8)      kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących
w otoczeniu dziecka - społecznym, kulturowym i przyrodniczym,

9)      rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,

10)  rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej,

11)  zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań pro zdrowotnych.

12)  wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

4.   Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

§ 7

1. Praca wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora programy wychowania przedszkolnego oraz:

1)      programy autorskie opracowane przez nauczyciela / nauczycieli danego przedszkola zatwierdzone w trybie przewidzianym przepisami prawa,

2)      programy zajęć dodatkowych.

2. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w programie rozwoju   placówki, rocznym planie pracy przedszkola oraz w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

3.  W działalności wychowawczo-dydaktycznej przedszkole wykorzystuje:

1)      osiągnięcia prac badawczych m. in.: A. Brzezińskiej, M. Kielar Turskiej, E. Gruszczyk Kolczyńskiej, B. Rocławskiego, R. Łukaszewicza,

2)      koncepcje pedagogiczne m. in. M. Montesori, O. Decroly,

3)      gimnastykę twórczą K. Orfa, R. Labana,

4)      techniki pracy C. Freineta,

5)      metodę „dobrego startu” w opracowaniu M. Bogdanowicz,

6)      metodę „ruchu rozwijającego” W. Sherborne,

7)      alternatywne metody nauki czytania w przedszkolu, tzw. „sojusz metod”,

8)      oraz inne alternatywne metody i techniki pracy z dzieckiem.

4. W przedszkolu może być prowadzona działalność innowacyjna i eksperymentalna.

5.Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

6.Czas trwania zajęć dydaktyczno - wychowawczych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut.

§ 8

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem warunków lokalowych,  a w szczególności:

1)  zapewnienia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę w czasie pobytu w przedszkolu i zajęć organizowanych przez przedszkole poza terenem przedszkola:

a)      dzieci są pod stałą opieką osoby dorosłej – nauczyciela,

b)      bezpośrednio za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć organizowanych
przez przedszkole odpowiedzialny jest nauczyciel pracujący w danym oddziale,

c)       podczas pobytu dzieci w ogrodzie zabawy i zajęcia poszczególnych oddziałów odbywają się na wyznaczonych terenach ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci,

d)      nauczyciel organizujący zajęcia w ogrodzie uczestniczy w nich wspólnie z dziećmi,

e)       plac zabaw jest ogrodzony, w żadnym wypadku dziecko nie może opuszczać placu zabaw,

f)       w trakcie zajęć poza terenem (spacery, wycieczki) opiekę sprawuje nauczyciel przedszkola, który powinien zapewnić dodatkową opiekę innej osoby dorosłej (rodzic, prawny opiekun dziecka oraz pracownik przedszkola); na każde dwanaścioro dzieci powinien przypadać przynajmniej jeden opiekun,

g)       wszyscy wychowankowie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w zakładzie ubezpieczeniowym,

h)      umowę z firmą ubezpieczeniową podpisuje dyrektor przedszkola, biorąc pod uwagę opinie rodziców zgłaszane w ciągu roku o rzetelność firmy podczas realizacji postanowień umowy, wypłacania odszkodowań,

i)        w nagłych wypadkach nauczyciel lub inna osoba opiekując się grupą udziela dziecku pierwszej pomocy, wzywa lekarza, powiadamia rodziców o zaistniałym wypadku,

j)         w razie choroby dzieciom nie podaje się leków,

k)       przedszkole współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.

2)   Szczegółowe zasady przebywania dzieci na placu zabaw w trakcie pracy przedszkola określa „Regulamin Bezpiecznego pobytu dziecka w Przedszkolu Samorządowym  w Gródku” wprowadzony zarządzeniem dyrektora, opracowany i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną z którym zapoznaje się rodziców wychowanków przedszkola.

3)   Szczegółowe zasady udziału dzieci w  spacerach określa „Regulamin organizacji spacerów i wycieczek Przedszkola Samorządowego  w Gródku” wprowadzony zarządzeniem dyrektora przedszkola, opracowany i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, z którym zapoznaje się rodziców wychowanków przedszkola.

§ 9

1. W miarę posiadanych możliwości przedszkole organizuje i udziela wychowankom  i ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej poprzez:

1)      rozpoznanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawanie jego indywidualnych możliwości psychofizycznych,

2)      wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych,

3)      rozwijanie umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 są realizowane we współpracy z: rodzicami, nauczycielami, innymi pracownikami przedszkola, poradnią psychologiczno -pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi, innymi przedszkolami, podmiotami działającymi  na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek:

1)      rodziców,

2)      nauczyciela, w szczególności wychowawcy i nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne,

3)      pedagoga, psychologa, poradni psychologicznej lub innej poradni specjalistycznej.

5. Zasady udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu regulują Procedury Udzielania Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Przedszkolu Samorządowym  w Gródku.

6.Warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie, a także formy współpracy         z rodziną dziecka określają odrębne przepisy (Regulamin Wczesnego Wspomagania).

§ 10

1.  Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece:

1)      jednego nauczyciela w przypadku 5 - godzinnego czasu pracy oddziału,

2)      dwóch nauczycieli w przypadku 8 - godzinnego i wyżej czasu pracy.

2.  Przy powierzaniu opieki nauczycielowi/nauczycielom dyrektor może uwzględnić propozycje rodziców na pisemny wniosek 2/3 rodziców danego oddziału.

3. W przedszkolu stosuje się zasadę ciągłości oddziaływań wychowawczo- dydaktycznych, jeden nauczyciel opiekuje się w miarę możliwości danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola.

 

ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola

§ 11

1.  Organami przedszkola są:

1)      Dyrektor przedszkola,

2)      Rada Pedagogiczna,

3)      Rada Rodziców.

2.  Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

§ 12

1.  Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.

2.  Dyrektor zarządza i kieruje przedszkolem oraz reprezentuje je na zewnątrz zgodnie z zakresem obowiązków, odpowiedzialnością i uprawnieniami ustalonymi przez gminę. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli  oraz pracowników obsługi i administracji.

3. Zadania dyrektora są następujące:

1)      zarządza i kieruje przedszkolem zgodnie z zakresem obowiązków, odpowiedzialnością i uprawnieniami ustalonymi przez gminę,

2)      organizuje i kieruje procesem wychowawczo – dydaktycznym i opiekuńczym oraz reprezentuje przedszkole na zewnątrz,

3)      sprawuje nadzór pedagogiczny

4)      opracowuje program rozwoju przedszkola wspólnie z Radą Pedagogiczną
z wykorzystaniem wyników badań i prowadzonego  nadzoru pedagogicznego,

5)      przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących,

6)      wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa
i powiadamia o tym stosowne organy,

7)      powołuje komisje kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego,

8)      przydziela opiekuna nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż,

9)      dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,

10)  zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.,

11)  dysponuje środkami finansowymi przedszkola i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich wykorzystanie,

12)  współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi  i kontrolującymi,

13)  podejmuje decyzje o skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną,

14)  kieruje polityką kadrową przedszkola, zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

15)  przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,

16)  występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

17)  organizuje w porozumieniu z organem prowadzącym wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

18)  współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,

19)  administruje ZFŚS zgodnie z obowiązującym regulaminem,

20)  powołuje społecznego zastępcę, którego obowiązkiem jest zapewnienie właściwego funkcjonowania przedszkola podczas nieobecności dyrektora,

21)  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

4.Koordynatorem współdziałania wszystkich organów przedszkola jest dyrektor, który:

1)      zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach ustanowionych kompetencji,

2)      zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy nimi, o planowanych działaniach    
i podejmowanych decyzjach,

3)      organizuje spotkania  przedstawicieli organów .

5. Spory pomiędzy organami przedszkola (z wyjątkiem dyrektora przedszkola) rozstrzyga dyrektor.

6. Spory pomiędzy dyrektorem przedszkola, a innymi organami przedszkola rozstrzyga w zależności od podmiotu sporu gmina lub kurator.

7. Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

8. Tryb składania skarg reguluje istniejąca w przedszkolu „Procedura przyjmowania, rozpatrywania i koordynowania skarg i wniosków”

§ 13

1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola. W jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor przedszkola.

3. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

4. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

5. Kompetencje Rady Pedagogicznej:

1) do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy podejmowanie uchwał w sprawach:

a)  zatwierdzania planów rozwoju i pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola oraz jej dokumentowania,

b)  innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

c)  organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

d)  statutu przedszkola oraz jego zmian,

e) organizacji obserwacji pedagogicznej w przedszkolu oraz jej dokumentowania.

f) ustalenia sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy przedszkola,

g) skreślenia dziecka z listy uczestników przedszkola.

2)  Rada Pedagogiczna opiniuje:

a)  organizację pracy przedszkola,

b)  projekt planu finansowego przedszkola,

c)  wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

d)  propozycje dyrektora w sprawach przydziału stałych i dodatkowych zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.

e) programy wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem do użytku

6.  Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego.

7. Zebrania mogą być zwołane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego albo, co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

8.  W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

9.  Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy liczby jej członków.

10. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

11. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

12. Rada Pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych sporów i  uzgadniania stanowisk, co do podjęcia decyzji.

13. Dyrektor może powstrzymać wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.

14. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności

§ 14

1.     W przedszkolu działa Rada Rodziców, która jest organem społecznym i stanowi
reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

2.  Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

3.     Rada Rodziców uchwala swój regulamin, który określa szczegółowe zasady działania i nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

4.      Rada Rodziców:

1)      występuje do dyrektora przedszkola z opiniami i wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola, a w szczególności: statutu przedszkola, zajęć dodatkowych, wyżywienia,

2)      może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł  w celu wspierania statutowej działalności przedszkola,

3)      zasady ich wydatkowania określa regulamin rady,

4)      Rada Rodziców planuje swoją działalność - plan działania powinien być uchwalony  nie później niż do końca września każdego roku szkolnego,

5)      wydaje opinię dotyczącą oceny dorobku zawodowego nauczyciela kończącego staż w związku z ubieganiem się o wyższy stopień awansu zawodowego,

6)      opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania,

7)      opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola

8)      uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a)      program wychowawczy obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci

b)      program profilaktyki dostosowania do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców.

9)      dokumentacja Rady Rodziców znajduje się w kancelarii przedszkola.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

Organizacja Przedszkola

§ 15

1.      Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

2.      Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady grupowania dzieci w zależności od potrzeb przedszkola lub założeń programowych.

3.      Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

4.      Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola.

5.      Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną zatwierdza  organ prowadzący przedszkole.

6.      W arkuszu organizacji określa się w szczególności:

1)   liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,

2)   liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych w przedszkolu, w  tym wykształcenie i sposób zatrudnienia pracowników pedagogicznych,

3)   ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielanych przez gminę,

4)   czas na realizację podstawy programowej w danym roku szkolnym,

5)   terminy przerw w pracy przedszkola, liczbę miejsc w przedszkolu,

6)   godziny otwarcia przedszkola.

7.      Ramowy rozkład dnia w przedszkolu , w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych określa dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

8.       Nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, na podstawie ramowego rozkładu dnia ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej.

9.       Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 100.

10.   Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci   zgrupowanych wg zbliżonego wieku.

11.  Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb przedszkola.

12.  W przedszkolu są cztery oddziały. Liczba oddziałów może ulegać zmianie w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych przedszkola.

13.  Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

1)      sale zajęć dla poszczególnych oddziałów (I, II, III, IV),

2)      salę zajęć dodatkowych,

3)      pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,

4)      kuchnię,

5)      szatnię dla dzieci i personelu.

14.   Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

15.  Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci. Szczegółowe zasady udziału dzieci w wycieczkach określa zarządzenie Dyrektora przedszkola w sprawie organizacji wycieczek oraz „Regulamin organizacji spacerów i wycieczek Przedszkola Samorządowego w Gródku”, z którym zapoznaje się rodziców wychowanków przedszkola.

16.  Dziecko w przedszkolu może przebywać nie więcej niż 9 godzin.

§ 16

1.      Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby dorosłe upoważnione przez rodziców, za okazaniem dowodu tożsamości.

2.        Pisemne upoważnienie może być skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola lub może być odwołane w każdej chwili.

3.      Rodzice mogą upoważnić określoną osobę dorosłą do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pisemnego pełnomocnictwa.

4.        Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

5.      Dzieci mogą być przyprowadzane od 6.30 do 8.30. Ze względów organizacyjnych  i przygotowanie odpowiedniej liczby posiłków późniejsze przyprowadzenie dziecka powinno być zgłoszone wcześniej osobiście lub telefonicznie.

6.       Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godz. 15.30.

7.       Osoby pod wpływem alkoholu nie mogą odbierać dziecka z przedszkola.

8.        Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola określa „Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola Samorządowego w Gródku”, z którym zapoznaje się rodziców wychowanków przedszkola.

§ 17

1.      Przedszkole przeprowadza rekrutację wszystkich chętnych dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności na podstawie karty zgłoszenia, której wzór określa organ prowadzący.

2.      W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane jest dziecko spełniające następujące kryteria:

1)      wielodzietność rodziny kandydata,

2)      niepełnosprawność kandydata

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria powyższe mają jednakową wartość.

3.      Dzieci przyjmowane są do przedszkola na jeden rok szkolny.

4.      Organ prowadzący może określić dodatkowe kryteria przyjęć do przedszkola

5.      Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji.

6.      Procedura rekrutacji przebiega zgodnie z Ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,

7.      Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3-5 lat

8.      W szczególnych uzasadnionych przypadkach do przedszkola można przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku o ile przedszkole ma wolne miejsca

9.      Wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko z odroczonym przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną obowiązkiem szkolnym w wieku powyżej 6 lat, ale nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat

10.  Dokumentacja dotycząca rekrutacji jest przechowywana w kancelarii przedszkola

11.  W trakcie roku szkolnego, w miarę zwalniających się miejsc, dyrektor może dokonać naboru uzupełniającego

12.  Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków w ciągu roku szkolnego i rozwiązania zawartej umowy, w przypadku:

1)      14 dniowej nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej ponad jeden miesiąc w przedszkolu i nie zgłaszanie tego faktu, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu rodziców

2)      systematycznego zalegania rodziców  bez podania przyczyny z opłatami za usługi przedszkolne

3)      zalegania z opłatą za przedszkole powyżej 1 okresu płatniczego

4)      podawania fałszywych bądź zatajenie istotnych informacji rodziców dziecku rodziców karcie zgłoszenia do przedszkola (np. choroby, agresja wobec innych, autoagresja itp.);

5)      gdy zachowanie dziecka zagraża życiu, zdrowiu jego i pozostałych dzieci i pracowników przedszkola, gdy zastosowane formy pomocy nie dały pożądanych zmian w zachowaniu

6)      nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

7)      dziecko, którego rodzic/prawny opiekun zalega z opłatami, dyrektor może przesunąć na 5 – godzinny pobyt w przedszkolu w celu realizacji podstawy programowej.

14.Dziecko może być zawieszone w możliwości korzystania z przedszkola w przypadku:

1)      wszawicy,

2)      choroby zakaźnej lub długotrwałej choroby

3)      w każdym z wymienionych wyżej przypadków po uprzednim pisemnym zawiadomieniu rodziców (opiekunów) dziecka.

15.Skreślenie dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola dokonuje dyrektor w drodze decyzji na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej-  po uprzednim pisemnym zawiadomieniu rodziców/ prawnych opiekunów.

 

ROZDZIAŁ V

Wychowankowie Przedszkola                                                                                                                    § 18

1.      Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 lat a w przypadkach szczególnie uzasadnionych dyrektor może przyjąć dziecko 2.5 roczne.

2.       Dziecku w wieku powyżej 6 lat, któremu odroczono obowiązek szkolny może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat. Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej obwodowo szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

3.       Dzieci w przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:

1) pełnego bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego:

a)  w czasie pobytu w przedszkolu dzieci są pod stałą opieką  nauczycielki,

b)  teren przedszkola jest właściwie ogrodzony, szlaki komunikacyjne posiadają zabezpieczenia uniemożliwiające bezpośrednie wyjście na jezdnię,

c)  stoliki, krzesła i inny sprzęt przedszkolny jest dostosowany do wzrostu dzieci,

d)  w przedszkolu systematycznie i na bieżąco są usuwane zabawki, pomoce   i sprzęt zagrażający zdrowiu i życiu,

e)  w przedszkolu pod groźbą kary jest zakaz używania wszelkiej przemocy fizycznej bądź psychologicznej wobec dzieci,

2) poszanowania godności - bez względu na sytuację, w jakiej się znajdzie,

3) akceptacji takim, jakie jest,

4) przyjaznego wychowawcy nastawionego na pomoc i współdziałanie,

5) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

6) odkrywania świata - badania i eksperymentowania,

7) swobodnej, nieskrępowanej, twórczej ekspresji,

8) wypowiadania swojej opinii i racji,

9) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,

10) doświadczenia konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),

11) różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,

12) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,

13) snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie do snu na „rozkaz”,

14) jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawo do nauki regulowania swych potrzeb,

15) zdrowego jedzenia,

16) spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi.

4.  Wychowanek przedszkola ma obowiązek:

1) przestrzegania obowiązującego w przedszkolu Kodeksu Przedszkolaka oraz innych ustalonych w grupach reguł i norm współżycia

2) poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności innych (dzieci i osób dorosłych)

3) szanować mienie przedszkola

4)zmieniać obuwie

5) dbać o higienę osobistą i estetyczny wygląd

 

ROZDZIAŁ VI                                                                                                                                         Rodzice                                                                                                                                                    § 19

1. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

1)  przestrzeganie postanowień niniejszego statutu,

2)  zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

3)  respektowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji,

4)  terminowe uiszczanie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

5) przyprowadzanie do przedszkola dziecka czystego i zdrowego, dbanie  o estetyczny wygląd dziecka.

6) szczegółowe uprawnienia rodziców zawarte są w „Regulaminie Przedszkola Samorządowego w Gródku”, z którym zapoznaje się rodziców wychowanków przedszkola

2.Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego rozwoju.

3. Rodzice mają prawo do:

1)      zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,

2)      uzyskiwania na bieżąco informacji na temat swego dziecka,

3)      uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

4)      wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

5)      wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu poprzez swoje przedstawicielstwa – radę rodziców,

6)      uzyskanie informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je   w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb wspomagać.

4.Przedszkole utrzymuje kontakt z rodzicami poprzez formy współdziałania:

1)      zebranie ogólne - nie mniej niż 1 raz w roku (wrzesień),

2)      zebranie grupowe - nie mniej niż 2 razy w roku,

3)      porady, konsultacje i warsztaty dla rodziców wg potrzeb i oczekiwań rodziców,

4)      kontakty indywidualne wg potrzeb i oczekiwań rodziców-przez cały rok,

5)      zajęcia otwarte dla rodziców - minimum 2 razy w ciągu roku szkolnego w każdym oddziale,

6)      spotkania rodzinne wg scenariuszy opracowanych przez nauczycielki przy współudziale dzieci,

7)      kącik dla rodziców, zawierający: rozkład dnia, ważne informacje organizacyjne, ogłoszenia, aktualności wydawnicze.

8)      Zasady spotkań rodziców i dzieci, odpowiedzialności za bezpieczeństwo podczas tych spotkań określa „Regulamin Przedszkola Samorządowego w Gródku”, z którym zapoznaje się rodziców wychowanków przedszkola

ROZDZIAŁ VII

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola                                                                                                § 20

1.      W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy  z dziećmi w wieku przedszkolnym.

2.      Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie  z obowiązującymi programami nauczania odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

3.      Do zakresu zadań każdego nauczyciela należy:

1)      współdziałanie z rodzicami wychowanków w sprawach wychowania i nauczania dzieci poprzez:

a)      organizowanie spotkań z rodzicami w celu wspólnego uzgodnienia kierunków i zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego stosowanego  w danym oddziale,

b)      udzielanie porad, konsultacji i organizowanie warsztatów dla rodziców w celu poznania możliwości rozwojowych dziecka,

c)      informowanie na bieżąco o postępach dziecka,

d)     pomoc rodzicom w podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej wobec dziecka potrzebującego,

e)      wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

f)       organizowanie zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców w celu rozwijania ich umiejętności wychowawczych,

g)      współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną, itp.

2)      planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej zgodnie   z obowiązującym programem oraz odpowiedzialność za jej jakość przez:

a)      otaczanie indywidualną opieką każdego z wychowanków,

b)      stosowanie twórczych i nowoczesnych metod i form pracy dostosowanych do rozpoznanych możliwości rozwojowych swoich wychowanków,

c)      tworzenie warunków wspomagających rozwój dziecka, jego zdolności  i zainteresowań,

d)      dążenie do pobudzania optymalnej aktywności dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inwencji w nabywaniu umiejętności,

e)      wspieranie aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej  i przyrodniczej oraz budowania systemu wartości,

f)       udokumentowanie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej w sposób ustalony przez radę pedagogiczną,

3) prowadzenie obserwacji pedagogicznej poprzez:

a)      ustalenie harmonogramu prowadzenia obserwacji pedagogicznej,

b)      rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka  za pomocą różnych metod i technik,

c)       diagnozowanie rozwoju dziecka,

d)     organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

e)      wspieranie dziecka z wybitnymi zdolnościami,

f)       dokumentowanie prowadzonej obserwacji w sposób ustalony przez radę pedagogiczną,

g)      prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej

4)  współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno- pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną w zależności od potrzeb swoich wychowanków,

5) planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

6) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych, w tym o estetykę pomieszczeń.

7) czynny udział w pracach rady pedagogicznej.

8) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze wychowawczo- dydaktycznym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym.

9) realizowanie innych zadań zalecanych przez dyrektora, a wynikających z bieżącej działalności przedszkola.

10)prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania działalności wychowawczej i opiekuńczej – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11)prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej (nauczyciele dzieci 5-6 letnich).

12)przygotowanie do dnia 30.04. danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 5 – letnich,

4.  Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za:

1) bezpieczeństwo, zdrowie i życie powierzonych mu dzieci podczas pobytu
w przedszkolu i poza jego terenem,

2) jakość tworzonych warunków wspomagających rozwój dzieci,

3) jakość planowania i prowadzenia pracy wychowawczo- dydaktycznej oraz obserwacji pedagogicznej.

5. Nauczyciel ma prawo korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo oświatowych.

6. Nauczyciel ma prawo zażądać od rodziców wychowanka z objawami infekcji przeziębieniowej zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola.

 

§ 21

1.  Do obowiązków pracowników administracyjnych należy prowadzenie spraw związanych z całością gospodarki materialnej, finansowej i gospodarczej przedszkola.

2. Do zadań pracowników obsługowych należy utrzymanie stanu sanitarnego wszystkich pomieszczeń i obejścia przedszkola oraz całość spraw związanych z organizacją żywienia w przedszkolu.

3. Pracownicy administracji i obsługi współpr4acują z nauczycielami w zakresie opieki, bezpieczeństwa i wychowania dzieci.

4. Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień pracowników administracyjno- obsługowych określa dyrektor przedszkola.

5.Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

 

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE                                                                                                            § 22

1.      Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

2.      Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzane poprzez uchwały rady pedagogicznej.

3.      Dla zapewnienia znajomości statutu przedszkola przez wszystkich zainteresowanych ustala się wyłożenie statutu w holu przedszkola i udostępnienie zainteresowanym statutu przez dyrektora przedszkola.

4.      Regulaminy działalności uchwalone przez organy przedszkola nie mogą być sprzeczne  z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 23

1.      Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.      Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

3.      Nowelizacja statutu dokonywana jest w miarę zmieniających się przepisów prawnych oraz potrzeb wynikających z organizacji przedszkola.

§ 24

Statut niniejszy został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przedszkola w dniu

1.09.2005r.

Dyrektor Przedszkola

 

 
Free joomla templates made by Lonex.