opłaty za przedszkole

 

Opłaty za przedszkole 2019/2020


Opłaty za przedszkole (punkt)

Opłaty za  świadczenia przedszkola (za pobyt i za żywienie) i punktu (za pobyt) płatne są z góry od 5 do 15 dnia każdego miesiąca w kasie Banku Spółdzielczego  w Gródku na rachunek bankowy:                 49 8060 0004 0390 0143 2000 0030

Proszę o wyszczególnienie na przelewie:

Nazwisko i imię dziecka..................opłata za okres................................

za pobyt..........................................za żywienie.......................................

I. Opłata za  pobyt:

1. Opłata za korzystanie przez dzieci 3 – 5 letnie z wychowania przedszkolnego w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi:

a) 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć,

b) 0,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć w przypadku, gdy dziecko pochodzi    z rodziny wielodzietnej tj. troje i więcej dzieci.

II. Opłata za żywienie w przedszkolu: śniadanie – 1,15 zł,      obiad – 3 zł,      podwieczorek – 1,05 zł

1. Za 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) – 5,20 zł.

2. Za 2 posiłki (śniadanie, obiad) – 4,15 zł.

2. Nie pobiera się opłaty:

a)  gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,

b) za dziecko 6-letnie (i starsze)  realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

Rodziny będące w trudnej sytuacji finansowej mogą starać się o dofinansowanie  do żywienia dziecka w przedszkolu,  (punkcie) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gródku.

Opłaty) podlegają zwrotowi w przypadku:

1) nie funkcjonowania placówek  z przyczyn leżących po ich stronie  (np. awaria, zamknięcie placówki lub z innych przyczyn) w wysokości proporcjonalnej,  za każdy dzień przerwy w działalności placówki.

2) nieobecności dziecka  za każdy dzień w wysokości proporcjonalnej za każdy dzień nieobecności.

Opłaty podlegające zwrotowi zalicza się na poczet opłat za następny miesiąc, a w przypadku niemożności takiego rozliczenia, zwraca się Rodzicom w sposób przez nich pisemnie wskazany.

Dieta przedszkolna –  dla dzieci będących na diecie bezmlecznej, produkty mleczne są zamieniane na zastępniki  – należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie  o diecie.

 

TABELA WYLICZENIOWA OPŁAT ZA ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLU obowiązuje od 01.01. 2020 r.

Lp

Miesiąc
rok 2020

Ilość dni
roboczych
w miesiącu

Stawka  za dwa posiłki

(śniadanie+obiad

Opłata

za miesiąc

Stawka za trzy posiłki

Opłata za miesiąc

1.

Styczeń

19

4,15 zł

78,85 zł

5,20 zł

98,80 zł

2.

Luty

20

4,15 zł

83,00 zł

5,20 zł

104,00 zł

3.

Marzec

22

4,15 zł

91,30 zł

5,20 zł

114,40 zł

4.

Kwiecień

20

4,15 zł

83,00 zł

5,20 zł

104,00 zł

5.

Maj

20

4,15 zł

83,00 zł

5,20 zł

104,00 zł

6.

Czerwiec

21

4,15 zł

87,15 zł

5,20 zł

109,20 zł

7.

Lipiec

23

4,15 zł

95,45 zł

5,20 zł

119,60 zł

8.

Sierpień

wa

ka

c

j

e

9.

Wrzesień

22

4,15 zł

91,30 zł

5,20 zł

114,40 zł

10.

Październik

22

4,15 zł

91,30 zł

5,20 zł

114,40 zł

11.

Listopad

20

4,15 zł

83,00 zł

5,20 zł

104,00 zł

12.

Grudzień

22

4,15 zł

91,30 zł

5,20 zł

114,40 zł

 

TABELA WYLICZENIOWA OPŁAT ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU (PUNKCIE):

Lp

Miesiąc
rok 2020

Ilość dni
roboczych
w miesiącu

Stawka
godzinowa

Ilość godzin ponad podstawę programową
(powyżej 5 godzin)

1 godzina 5+1=6 godz.

2 godziny
5+2=7 godz.

3 godziny 5+3=8 godz.

4 godziny
5+4=9 godz.

1.

Styczeń

19

1,00 zł

19,00 zł

38,00 zł

57,00 zł

76,00 zł

0,50 zł

9,50 zł

19,00 zł

28,50 zł

38,00 zł

2.

Luty

20

1,00 zł

20,00 zł

40,00 zł

60,00 zł

80,00 zł

0,50 zł

10,00 zł

20,00zł

30,00 zł

40,00 zł

3.

Marzec

22

1,00 zł

22,00 zł

44,00 zł

66,00 zł

88,00 zł

0,50 zł

11,00 zł

22,00 zł

33,00 zł

44,00 zł

4.

Kwiecień

20

1,00 zł

20,00 zł

40,00 ł

60,00 zł

80,00 zł

0,50 zł

10,00 zł

20,00zł

30,00 zł

40,00 zł

5.

Maj

20

1,00 zł

20,00 zł

40,00 zł

60,00 zł

80,00 zł

0,50 zł

10,00 zł

20,00zł

30,00 zł

40,00 zł

6.

Czerwiec

21

1,00 zł

21,00 zł

42,00 zł

63,00 zł

84,00 zł

0,50 zł

10,50 zł

21,00 zł

31,50 zł

42,00 zł

7.

Lipiec

23

1,00 zł

23,00 zł

46,00 zł

69,00 zł

92.00zł

0,50 zł

11,50 zł

23,00 zł

34,50 zł

46,00 zł

8.

Sierpień       w

a

k

a

c

j

e

9.

Wrzesień

22

1,00 zł

22,00 zł

44,00 zł

66,00 zł

88,00 zł

0,50 zł

11,00 zł

22,00 zł

33,00 zł

44,00 zł

10.

Październik

22

1,00 zł

22,00 zł

44,00 zł

66,00 zł

88,00 zł

0,50 zł

11,00 zł

22,00 zł

33,00 zł

44,00 zł

11.

Listopad

20

1,00 zł

20,00 zł

40,00 zł

60,00 zł

80,00 zł

0,50 zł

10,00 zł

20,00 zł

30,00 zł

40,00 zł

12.

Grudzień

22

1,00 zł

22,00 zł

44,00 zł

66,00 zł

88,00 zł

0,50 zł

11,00 zł

22,00 zł

33,00 zł

44,00 zł

 

.

 

  

 

Opłaty za przedszkole 2018/2019


Opłaty za  świadczenia przedszkola płatne są z góry od 5 do 10 dnia każdego miesiąca w kasie Banku Spółdzielczego w Gródku na rachunek bankowy:            

49 8060 0004 0390 0143 2000 0030

 

Proszę o wyszczególnienie na przelewie:

Nazwisko i imię dziecka..................

opłata za okres................................

za pobyt..........................................

za żywienie.....................................

 

I. Opłata za  pobyt:

1. Opłata za korzystanie przez dzieci 3 – 5 letnie z wychowania przedszkolnego w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania

przedszkolnego wynosi:

a) 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć,

b) 0,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć w przypadku, gdy dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej tj. troje i więcej dzieci,

 

2. Nie pobiera się opłaty:

a)  gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawcych lub opinię o potrzebie

wczesnego wspomagania rozwoju,

b) za dziecko 6-letnie  realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

II. Opłata za żywienie:

1. Za 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) – 4,20 zł.

2. Za 2 posiłki (śniadanie, obiad) – 3,25 zł.

 

Rodziny będące w trudnej sytuacji finansowej mogą starać się o dofinansowanie  do żywienia dziecka w przedszkolu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gródku.

 


Dieta przedszkolna – wzorem lat ubiegłych dla dzieci będących na diecie bezmlecznej, produkty mleczne są zamieniane na zastępniki  – należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie  o diecie. 

 
Free joomla templates made by Lonex.